Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib

Cílem projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje - CzechELib je zajistit pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v České republice efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Řešitelem projektu se stala Národní technická knihovna. Spolu s týmem expertů a s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zastupuje hlavní uživatele elektronických informačních zdrojů (EIZ), tj. veřejné vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR, knihovny a další výzkumné organizace, při sjednávání licenčních smluv na přístup k EIZ a při jejich využívání. Po skončení projektu bude vyhodnoceno fungování centra CzechELib a budou navržena doporučení pro jeho další činnost jako organické součásti NTK.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:

  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů.

Projekt Národní centrum pro elektronické informační zdroje -  CzechELib je spolufinancován EU z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v období 2017 – 2022.

Zapojení do projektu CzechELib

Na začátku každého kalendářního roku (1. Q) probíhá e-mailová výzva od CzechELib na sběr požadavků na nové elektronické zdroje (EIZ) a sběr žádostí o event. vstup do již existujících konsorcií pro kalendářní období od 1. 1. následujícího roku. Podmínky rozšiřování konsorcií upravuje projektová Metodika rozšiřování konsorcií CzechELib.

Do projektu se může zapojit prakticky jakákoli instituce z ČR, ale možnost čerpat podporu na pořízení EIZ je dána splněním kritérií dle Metodiky pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechELib.

Kroky, které je třeba podniknout:

Členská instituce (ČI) se může připojit k již existujícímu konsorciu formou dodatku k původně uzavřené licenční smlouvě, bez nutnosti vypisovat novou veřejnou zakázku (VZ). Musí však být splněny následující podmínky:

  • ČI. musí být součástí VZ, ve které byl požadovaný EIZ pořízen nebo požadovaný EIZ musí být zahrnut v některé její Rámcové smlouvě o centralizovaném zadávání.
  • Navýšení celkové smluvní ceny (z příslušné Licenční smlouvy), tj. ceny všech EIZ pro všechny instituce za celé smluvní období do roku 2022, je omezeno finančními limity ZZVZ (Zákona o zadávání veřejných zakázek). Toto navýšení nesmí překročit 10 % celkové smluvní ceny a zároveň nesmí být vyšší než 3,8 mil Kč. V případě, že se sejde více požadavků k rozšíření jedné VZ (které mohou jednotlivě splňovat limit, ale součtem jsou již nad tímto limitem), nelze této možnosti využít. V době nominací může být limit také již částečně nebo zcela odčerpán.

Podpora v období 2018 - 2022 pro EIZ je min. 50 % z celkové ceny, bibliometrické databáze Web of Science a Scopus a jejich analytické nástroje InCites a SciVal mají podporu min. 70 %.

V případě Vašeho zájmu o EIZ nebo vstupu do existujícího konsorcia pište na info@czechelib.cz.

Více informací najdete na www.czechelib.cz.

Logo OP VVV

Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 29.5. 2020 11:05