Překlad: Zakládací dekret z roku 1717

Veleslavní stavové tohoto království Českého uvážili žádost Willenbergovu k jeho císařskému král. Majestátu řádně podanou a vrácenou sem nejmilostivějším reskriptem, vzali ji na vědomí v celém rozsahu a vyrozuměli z ní, že jmenovaný žádal o propůjčení inženýrské profesury, dále o vyměření postačujícího platu, o poskytnutí potřebných prostředků k zaopatření žádoucích knih, modelů, nástrojů i opevnění v poli. Za to vše se zavázal, že bude vyučovat bezplatně 12 osob projevujících náklonnost k umění inženýrskému, a to 6 osob stavu panského, 4 osoby stavu rytířského a 2 osoby stavu městského, dále bude vyučovat za roční poplatek i jiné osoby do té míry, aby při prvním obležení a postavení v poli mohly být pověřeny službou podinženýrů.

Pokud se týče požadované profesury, svěřují jí veleslavní páni stavové Willenbergovi, poněvadž znají jeho odbornou způsobilost i jeho zvláštní zkušenosti v umění inženýrském; ale jen na tak dlouho, jak jim libo bude, pročež má žadatel po uplynutí každých dvou roků žádati o potvrzení v úřadě.

Institutum tohoto inženýrského vyučování má započít 1. ledna 1718; od této doby řečení stavové mají poukazovat Willenbergovi roční plat 1200 zl., které mu budou vypláceny vždy čtvrtletně král. vrchním berním úřadem z domestikálního fondu.

Galerie

Zakládací dekret z roku 1717 - strana 1
Zakládací dekret z roku 1717 - strana 2
Zakládací dekret z roku 1717 - strana 3
Zakládací dekret z roku 1717 - strana 4
Zakládací dekret z roku 1717 - strana 5
 

Za to se on podle svého vyjádření zavazuje k těmto povinnostem:

1. Bude vyučovat inženýrskému umění i tomu, co s tím souvisí, 12 osob, totiž 6 ze stavu panského, 4 ze stavu rytířského a 2 ze stavu městského; stavové si provždy vyhrazují jejich jmenování, bude je vyučovat bezplatně a s úspěchem v čase, který sám žadatel určil.

2. Dokud univerzita nebude ve své podstatě upravena, přednášky bude konat ve svém příhodném bytě na Malé Straně poblíž mostu, kde jsou pokoje nejen dostatečně světlé, ale vzhledem k bezpečným klenbám i vhodné pro uložení knih, modelů, strojů a nástrojů.

3. Věnuje tomuto studiu potřebný čas, a to v prvním roce denně jednu hodinu, od 10 do 11, v druhém roce však dvě hodiny, od 10 do 12.

4. Každoročně provede veřejné cvičení, aby prokázal, jak dalece posluchači prospěli. K této přehlídce vyšlou veleslavní stavové ze svého středu některé pány komisary, kterým je ponecháno na vůli zkoušet oněch zmíněných 12 osob nebo také zúčastněné osoby a navrhovati jim uznání. Pokud se týče požadovaných 300 zl. na zaopatření knih, modelů a přístrojů, poukazují stavové tuto částku peněz jednou provždy a nařizují zaopatřit potřebné pomůcky, pořídit o nich řádný soupis a předložit pánům stavům na vědomí. Přístroje a podobné pomůcky zůstanou ve vlastnictví pánů stavů, pro denní používání mají být profesorem bezpečně opatrovány.

Podle těchto instrukcí se má profesor řídit a svěřenou profesuru úspěšně zastávat.

Poznámky:
Překlad byl převzat z díla F. Jílka a V. Lomiče Dějiny Českého vysokého učení technického, 1. díl, svazek 1, Praha 1973.
Na první straně je stručně popsán obsah dokumentu.

Dekret uvádí i jména odpovědných komisařů zemských stavů (strana 2):
Josef hrabě z Vrtby
Václav hrabě z Kokořova
Jiří Bernhard hrabě Wratislav (z Mitrovic)
Karel hrabě z Bredy
Štěpán hrabě Kinský

 
 
 
Editor: Poslední změna: 8.2. 2018 11:02